Vi, och våra partner, använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för att visa annonser baserat på dina intressen. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår Policy för cookiesx

Allmänna villkor

Allmänna villkor för Loop Rocks

Bakgrund

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller tillsammans med vår Personuppgiftspolicy, och eventuella övriga villkor som gäller för specifika tjänster, för 8INDUSTRIES AB (publ), org nr. 559149-5550, (Loop Rocks, vi, oss eller vår) tillhandahållande av tjänster till dig eller ditt företag (dig eller din) på Loop Rocks webbplats (”Webbplatsen”) och i Loop Rocks applikation för mobiltelefoner och surfplattor (”Appen”). Genom att använda tjänsterna på Webbplatsen och i Appen godkänner du dessa Villkor och förbinder dig att följa dem. Vi rekommenderar därför att du läser igenom Villkoren noggrant och gör dig införstådd med innehållet eftersom dessa tillsammans med ovan nämnda dokument utgör avtalet mellan dig och Loop Rocks.

Våra tjänster

Loop Rocks tillhandahåller en annonsplats med användargenererade meddelanden (”Annonser”) där du som användare kan få en överblick av överskotts- och underskottsmassor, transportbehov och olika anläggningar i ditt område. Vår målsättning är att informationen ska skapa en effektivare och mer miljömässig hantering av massor. Som användare kan du både söka bland andra användares befintliga Annonser och lägga upp dina egna Annonser. För att underlätta kontakt med en annonsör på marknadsplatsen tillhandahåller Loop Rocks en enkel meddelandetjänst. Du får tillgång till våra tjänster [på Webbplatsen] eller genom att: (i) ladda ner Appen till en mobil eller surfplatta, (ii) registrera ett användarkonto och godkänna dessa Villkor inklusive vår Personuppgiftspolicy, och (iii) logga in på ditt Användarkonto via Appen. Observera att Loop Rocks är en informationstjänst och att om du exempelvis vill köpa eller sälja överskottsmassor eller sälja eller köpa en tjänst som annonseras på Loop Rocks så görs detta direkt mellan dig och säljaren och köparen, utan Loop Rocks deltagande i affären. Ni bestämmer då själva villkoren för affären.

Vilka får använda våra tjänster?

Loop Rocks tjänster vänder sig primärt mot företag, men även privatpersoner har rätt att använda våra tjänster. Om du agerar i egenskap av företrädare för ett företag intygar du att du har behörighet att binda företaget och agera i företagets namn samt med företagets resurser i enlighet med dessa Villkor. Om du är privatperson måste du vara minst 18 år gammal för att ingå avtal med oss och använda våra tjänster. Det är viktigt för oss att våra användare kan känna sig trygga i att de aktörer som använder våra tjänster är seriösa och att den information som lämnas i bl.a. Annonser är korrekt. Loop Rocks tjänster tillhandahålls därför inte personer eller företag som tidigare har brutit mot dessa Villkor, oavsett version, eller på annat sätt av oss bedöms som oseriösa aktörer i förhållande till våra tjänsters syfte.

Användargenererat innehåll

Med användargenererat innehåll avses allt sådant innehåll som en användare av våra tjänster på Webbplatsen eller Appen skapar och/eller lägger upp på Webbplatsen eller i Appen, som t.ex. bilder, filmer, annonstexter och Annonser (”Användargenererat innehåll”). Ditt Användargenererade innehåll blir synligt för våra andra användare när du laddar upp det i våra tjänster. Du garanterar att du innehar nödvändiga rättigheter till det Användargenererade innehållet, antingen genom att du själv har skapat detta (vare sig det är exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett dig tillstånd att använda det Användargenererade innehållet på Webbplatsen och i Appen i enligt med Villkoren. Detta innebär även att du ska ange källa eller den som skapat de olika delarna av det Användargenererade innehållet (upphovsmannen) när det krävs enligt tillämplig lag. Du garanterar att Användargenererat innehåll inte innehåller upphovsrättsligt skyddat material som du inte har fått tillåtelse att använda i det Användargenererade materialet och inte heller annans logotyp. Du garanterar att du sett till att de personer som kan identifieras i det Användargenererade innehållet (exempelvis i en bild eller enbart genom sitt namn) är medvetna om hur materialet kommer att användas och att de uttryckligen har godkänt att förekomma i det Användargenererade innehållet och att Loop Rocks även kan komma att använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Du är ensamt ansvarig för att ditt Användargenererade innehåll är korrekt samt följer dessa Villkor och tillämplig lagstiftning. Detta innebär att du bl.a. måste kontrollera att du inte genom ditt Användargenererade innehåll:

 • anger inkorrekt, vilseledande eller missledande information, inklusive prisinformation;
 • om du är företag, strider mot Marknadsföringslagens regler;
 • begår brottslig handling;
 • förtalar, smädar, trakasserar, diskriminerar, förföljer, hotar eller på annat sätt kränker annan person eller dennes rättigheter;
 • skickar, eller låter skicka, obeställd reklam såsom ”spam”;
 • kopierar eller ändrar programvara som ingår i våra tjänster eller försöker få tillgång till källkoden till sådan programvara, t.ex. genom “omvänd ingenjörskonst”, dekryptering eller dekompilering;
 • kopierar, säljer, sprider, publicerar eller använder vår eller någon av våra andra användares Användargenererade innehåll eller annat material för kommersiellt ändamål (om du inte fått uttryckligt tillstånd till detta);
 • utsätter våra tjänster för skadlig programkod, låter en “bot” eller annan automatiserad process interagera med våra tjänster eller annars försöker hindra eller störa tjänsterna eller få obehörig tillgång till tjänsterna;
 • utger dig för att vara någon annan eller på annat sätt ger en falsk beskrivning av din an-knytning till en annan person eller organisation.

Ditt Användargenererade innehåll får endast avse sådant som faller inom ramen för syftet med våra tjänster, dvs. avse eller på annat sätt relatera till överskotts- och underskottsmassor, transport av massor eller andra tjänster relaterade till hantering av massor. Om Loop Rocks bedömer att ditt Användargenererade innehåll strider mot dessa Villkor kan vi när som helst, utan meddelande därom till dig, radera detta. Genom att lägga upp Användargenererat innehåll vid användandet av våra tjänster, ger du Loop Rocks en oinskränkt rätt att fritt förfoga över det Användargenererade innehållet, genom att till exempel bearbeta, analysera, formatanpassa, lagra eller kopiera det och göra det tillgängligt för allmänheten oavsett mediekanal och att vidare upplåta dessa rättigheter till eventuella samarbetspartners samt sälja till tredje part i en anonymiserad och aggregerad form. Loop Rocks får även använda det Användargenererade innehållet i marknadsföringssyfte. Loop Rocks rättigheter kvarstår även efter att en annons har raderats. Du efterger härmed alla krav på ersättning från Loop Rocks för Loop Rocks användning av det Användargenererade innehållet. Det är uttryckligen förbjudet att skicka reklam som inte har med Loop Rocks tjänster att göra via Loop Rocks meddelandetjänst till fysiska personer om inte dessa har samtyckt till det på förhand.

Loop Rocks meddelandetjänst

I Loop Rocks meddelandetjänst kan du skicka och ta emot meddelanden. Meddelanden som du skickat till eller tagit emot från andra Loop Rocks-användare finns på så vis samlade på Loop Rocks i ditt användarkonto. Om du har valt att få e-postnotiser skickas meddelanden även till din registrerade e-postadress. Du kan när som helst välja att avregistrera dig från att motta e-postnotiser. När du använder meddelandetjänsten syns endast ditt förnamn. Detta sker av säkerhetsskäl. God ton och ett trevligt uppträdande mellan användare är en självklar förutsättning för en bra affärsmiljö och goda affärer. Därför är det självklart inte tillåtet att:

 • Hota, trakassera eller i övrigt agera anstötligt mot någon i Loop Rocks meddelandetjänst.
 • Använda Loop Rocks meddelandetjänst för att utföra någon olaglig, vilseledande eller skadlig handling.
 • I övrigt missbruka Loop Rocks meddelandetjänst, exempelvis genom att skicka skräppost eller andra oönskade meddelanden.

Loop Rocks kommer att efter egen bedömning filtrera, ta bort eller stoppa meddelanden med stötande eller otillåtet innehåll. Loop Rocks kan också stoppa meddelanden eller ta bort innehåll som vi anser strider mot dessa Villkor. Loop Rocks förbehåller sig rätten att stänga av användare som inte följer reglerna för meddelandetjänsten eller som använder den på sätt som är till skada för oss eller våra användare.

Särkilda villkor för Appen

Loop Rocks ger dig en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda Appen för eget bruk på en enhet, såsom surfplatta eller mobiltelefon, som du äger eller kontrollerar. Rätten är en begränsad licens till Appen och Loop Rocks behåller alltså all äganderätt till Appen. Du får inte överlåta denna licens eller någon del därav eller på annat sätt överföra eller underlicensiera dina rättigheter enligt licensen, till någon tredje part. Med Appen avses även alla uppdateringar, justerade versioner eller uppgraderingar av Appen som du tillhandahålls av oss. Du åtar dig särskilt att inte (i) genom omvänd ingenjörskonst (reverse engineering) undersöka Appens konstruktion och uppbyggnad; (ii) modifiera, dekryptera, extrahera, demontera, kopiera, dekompilera eller skapa bearbetningar av Appen delvis eller i sin helhet, eller tillåta tredje man att göra det; (iii) distribuera kopior av Appen; (iv) avlägsna, ändra eller förstöra några äganderätts-, varumärkes- eller copyrightmeddelanden som Appen märkts med; eller (v) licensiera, underlicensiera, överföra, sälja, hyra ut, leasa eller på annat sätt överföra rättigheter till Appen. Loop Rocks lämnar inga uttryckliga eller underförstådda garantier avseende Appen som tillhandahålls ”i befintligt skick” och ”som tillgänglig”.

iOS-Appen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Apples iOSbaserade mobiltelefoner och surfplattor och som laddas ned via App Store (”Loop Rocks iOS App”). (i) Du är införstådd med att villkoren i denna punkt gäller mellan dig och Loop Rocks (inte med Apple Inc); (ii) Du åtar dig härmed att använda Loop Rocks iOS App enbart i enlighet med Apple Inc:s (”Apple”) vid var tid gällande villkor för App Store. (iii) Loop Rocks, och inte Apple, är ensamt ansvarig för Loop Rocks iOS App samt Tjänsterna som är tillgängligt däri. Du är införstådd med att Apple inte har någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Loop Rocks iOS App eller detta Avtal. (iv) Loop Rocks, och inte Apple, ansvarar för och hanterar ensamt samtliga eventuella krav rörande Loop Rocks iOS App eller ditt innehav och/eller användning av Loop Rocks iOS App i enlighet med detta Avtal. (v) Loop Rocks, och inte Apple, ansvarar även för eventuella krav från tredjeman avseende immaterialrättsligt intrång hänförligt till Loop Rocks iOS App och ditt innehav eller användning av Loop Rocks iOS App; (vi) Du garanterar att du inte befinner dig i något land som är föremål för exportrestriktioner utfärdade av USA:s regering eller som har bedömts av USA:s regering som ett land som stödjer terroristverksamhet, eller att du inte är upptagen på lista upprättad av USA:s regering över individer med vilka företag inte får ingå avtal.

Android-Appen

I denna punkt anges de särskilda villkor som gäller för användning av Appen i Androidbaserade Mobila Enheter (”Loop Rocks Android App”) och gäller mellan dig och Loop Rocks: (i) Google Inc (”Google”) tillhandahåller Google Play där du hämtar Loop Rocks Android App. (ii) Du åtar dig härmed att använda Loop Rocks Android App enbart i enlighet med Googles vid var tid gällande villkor för Google Play. (iii) Loop Rocks, och inte Google, är ensamt ansvarig för Loop Rocks Android App samt de Tjänster som är tillgängligt däri. Google har inte någon skyldighet eller ansvar gentemot dig avseende Loop Rocks Android App eller detta Avtal.

Avstängning m.m.

Vi förbehåller oss rätten att efter egen bedömning stänga av användare vi bedömer bryter mot Villkoren eller på annat sätt missbrukar våra tjänster. Vi kan även komma att spärra ett användarkonto under en viss period för att utreda eventuella avtalsbrott.

Ansvar

Loop Rocks garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till sina tjänster. Driften av Webbplatsen och/eller Appen kan komma att störas av ett antal faktorer utanför Loop Rocks kontroll och Loop Rocks ställer inga garantier gällande Webbplatsens eller Appens funktion eller tillgänglighet. Loop Rocks kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av Webbplatsen eller Appen och dess innehåll. Er tillgång till våra tjänster kan vara beroende av tjänster som tillhandahålls av tredje part (såsom internetuppkoppling och mobiltelefonitjänster). Vi ansvarar inte för sådana tjänster eller konsekvenser av fel eller förseningar i sådana tjänster. Våra tjänster kan även innehålla material som tredje part eller andra användare skapat, inklusive länkar till webbplatser eller tjänster som tillhandahålls av tredje part. Vi ansvarar inte för sådant material, innehållet på sådana webbplatser eller för de varor och tjänster som erbjuds på detta sätt. Webbplatsen och Appen är huvudsakligen en annonsplats. Webbplatsen och Appen är således ett forum som låter användare annonsera material, transport samt hantering av material. Loop Rocks har ingen kontroll över eller medverkar i transaktionen mellan en köpare och en säljare. Du ska inte anta att ett innehållet i annonsen är giltigt och lagligt endast för att det förekommer på Webbplatsen eller i Appen. Loop Rocks ansvarar inte på något sätt för det som är utannonserat. Loop Rocks ansvarar inte för skada som beror på uteblivna eller fördröjda annonssvar eller på felaktig information i annonstexten. Loop Rocks ansvarar inte för respektive parters rättigheter och skyldigheter vid en uppgörelse skapad genom Loop Rocks Webbplats eller App. Användare som ingår i en uppgörelse genom Loop Rocks Webbplats eller App är ansvarig att följa lagstiftning och relevanta regelverk.

Skadeersättning

Du som användare åtar dig att hålla Loop Rocks skadeslöst för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av Användargenererat innehåll eller på grund av att du som användare i övrigt har agerat i strid med dessa Villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

Personuppgifter (Personuppgiftspolicy)

Loop Rocks behandlar dina personuppgifter i enlighet med Loop Rockspersonuppgiftspolicy.

Ångerrätt

Du är medveten om att genom att du tar del av eller påbörjar utnyttjandet av de tjänster som finns på Webbplatsen och i Appen föreligger inte någon ångerrätt. Dock begränsar inte detta den eventuella ånger eller ändring du kan vilja göra i det som utannonserats och som ska utföras mellan användare av Webbplatsen och/eller Appen.

Immateriella rättigheter

Allt material på Webbplatsen och i Appen, inklusive Webbplatsens och Appens layout är skyddat av upphovsrätt, varumärkesrätt, patent och/eller andra immaterialrättsliga lagar och regler. Loop Rocks och dess licensgivare förbehåller sig alla rättigheter, inklusive immateriella rättigheter såsom varumärken, patent, design, källkod, upphovsrätt, företagshemligheter m.m. avseende Appen, Webbplatsen och allt material som återfinns häri. Du får skriva ut enskilda sidor från Webbplatsen och Appen men du får i övrigt inte kopiera, reproducera, publicera, ladda upp, skicka eller distribuera något material eller någon information på Webbplatsen eller Appen utan föregående skriftligt tillstånd från Loop Rocks. Du får göra en förflyttande länk till Webbplatsens startsida, d.v.s. en länk som ”förflyttar” läsaren helt till Webbplatsen i samma eller nytt fönster, så länge dessa är fullständiga fönster. Du får dock inte indexera innehållet på Webbplatsen eller Appen och baserat på detta automatgenerera länkar på din egen hemsida. Inte heller får du länka in Webbplatsen material i ett framesystem eller Pop-up fönster. Du bör alltid tänka på att det kan finnas andra än Loop Rocks som har rättigheter till materialet på Webbplatsen och Appen och dessa då också måste ge sitt tillstånd.

Ändringar av villkoren

Loop Rocks kan komma att ändra dessa Villkor från tid till annan och kommer då att publicera de ändrade Villkoren på Webbplatsen och i Appen. De ändrade villkoren blir gällande för nya användare från och med det datum de publiceras på Webbplatsen eller i Appen. Redan existerande användare blir bundna av de ändrade villkoren 30 dagar efter meddelande via e-post eller genom publicering på Webbplatsen och i Appen. Datumet för den senaste versionen av dessa Villkor hittar du högst upp vid rubriken.

Överlåtelse av våra tjänster

Vi kan, helt eller delvis, föra över tillhandahållandet av våra tjänster till ett annat bolag inom samma koncern som oss. Alla rättigheter och skyldigheter som gäller mellan er och oss kommer då istället att gälla mellan er och det bolag som tar över tjänsterna.

Tillämplig lag och tvistelösning

Svensk lag skall gälla avseende dessa Villkor och tvister ska avgöras av allmän domstol.

Kontaktuppgifter

För mer information, kontaktainfo@looprocks.se. Adress: Mäster Samuelsgatan 36, 170 67 Stockholm e-postadress:info@looprocks.se Telefonnummer: 08-58551000 Registrerat säte: Stockholm Registreringsnummer för mervärdesskatt: SE559149555001