Vi, och våra partner, använder cookies för att tillhandahålla våra tjänster och för att visa annonser baserat på dina intressen. Genom att använda vår webbplats godkänner du användningen av cookies på det sätt som beskrivs i vår Policy för cookiesx

Personuppgiftspolicy

Personuppgiftspolicy för Loop Rocks

Denna personuppgiftspolicy gäller för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för tjänsten Loop Rocks (”Tjänsten”), som innefattar Loop Rocks webbplats (”Webbplatsen”) och Loop Rocks applikation för mobiltelefoner (”Appen”). 8INDUSTRIES AB (publ), org.nr. 559149-5550, Mäster Samuelsgatan 36, 111 57 Stockholm, (Loop Rocks, vi, oss eller vår) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter du lämnar till oss i samband med användandet av Tjänsten.

 

Alternativ för Marknadsföring

I vår produkt kan du när som helst välja att starta eller stoppa utskick av våra tillfälliga produkt- och marknadsföringsuppdateringar. Där vi har ditt samtycke till det, (t.ex. om du har valt att prenumerera på någon av våra epost-listor eller har visat att du är intresserad av att få erbjudande eller information från oss), kan vi skicka marknadsföring till dig via epost om produkter och tjänster som vi tolkar kan vara intressant för dig. Du kan välja att avsluta denna typ av meddelande och kommunikation genom att använda funktionen för att “avprenumerera” direkt i själva meddelandet. Du kan också göra val för cookies, som beskrivs nedan. Genom att ändra dina webbläsarinställningar har du valet att acceptera alla cookies, meddelas när en cookie är inställd eller att avvisa alla cookies. Om du väljer att avvisa cookies kanske vissa delar av våra webbplatser inte fungerar korrekt i ditt fall.

Hur och när samlar vi in personlig information

Vi samlar in din personliga information när du skapar ditt konto och fyller i efterfrågade fält.

Hur använder vi din personliga information

Vi kommer använda din personliga information för att: presentera det innehåll du har skapat i vår produkt (ett exempel - när du skapar en annons kommer vi visa ditt namn och din adress så att potentiella köpare/säljare lättare kan avgöra om ditt erbjudande matchar den andra användarens behov) om du ger oss ditt samtycke, skicka epost som informerar dig om nya funktioner och produkter

Hur kan vi hålla din personliga information säker

Vi lagrar din personliga information på säkra servrar som hanteras av våra tjänsteleverantörer på säkra platser i Irland. Personlig information som vi lagrar eller skickar är skyddad av säkerhets- och behörighetskontroller, baserat på användarnamns- och lösenordsautentisering, två-faktors autentisering, och datakryptering där så är lämpligt.

Hur länge sparar vi din personliga information

Vi behåller din personliga information så länge som det är nödvändigt för att kunna erbjuda dig och andra användare våra tjänster, och för att uppfylla våra lagliga skyldigheter. Om du inte längre önskar att vi använder din personliga information, eller om du inte längre vill använda Loop Rocks tjänster, kan du meddela oss för att radera din personliga information och för att stänga ner ditt Loop Rocks konto. Vänligen notera att om du väljer att radera din personliga information så kommer vi ändå behålla den information från ditt raderade konto som behövs för legitima affärsintressen, för att följa lagen, för att förhindra bedrägeri, för att samla in eventuella avgifter, för att lösa tvister, för att felsöka problem, för att hjälpa till med utredningar, för att efterleva användarvillkoren samt för att vidta andra åtgärder enligt lag. Informationen som vi behåller kommer att hanteras i enlighet med vår Personuppgiftspolicy.

Delning av personlig information med andra controllers

Det finns några externa data controllers (data processors) som vi använder för att ge dig som användare en bättre upplevelse av vår produkt. Dessa externa controllers är Google Analytics Mixpanel

Hur kan du komma åt din personliga information

Du har, när som helst, fullständiga rättigheter till, och kontroll över, din data och du kan be om att få ett utdrag över din personliga information genom att skicka en förfrågan via epost till data@looprocks.com. Genom att göra så kommer du att få en sammanställning över den information vi har sparat om dig.

Hur kan du kontrollera din personliga information

Du har, när som helst, fullständiga rättigheter att kräva att vi raderar din data och tar bort din personliga information från våra databaser. Du kan göra det genom att skicka epost till data@looprocks.com.

 

Bakgrund

Din integritet är viktig för oss. Vi vidtar därför samtliga nödvändiga åtgärder för att försäkra oss om att vi följer tillämpliga lagar och regler för att skydda dina personuppgifter. Denna personuppgiftspolicy beskriver den behandling av dina personuppgifter som sker inom ramen för Tjänsten, ändamålen med behandlingen, vilka vi kan komma att dela dina personuppgifter med och dina rättigheter i förhållande till dina personuppgifter. Vi uppmanar dig att läsa denna personuppgiftspolicy noggrant innan du använder Tjänsten. Om du inte godkänner villkoren i denna personuppgiftspolicy ska du genast upphöra med din användning av Tjänsten. Genom att använda Tjänsten godkänner du att vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med denna personuppgiftspolicy.

 

Centrala begrepp

En personuppgift är en upplysning som direkt eller indirekt kan knytas till en fysisk levande person. Exempel på personuppgifter är namn, adress, telefonnummer och e-postadress men även uppgifter om IP-nummer och om ditt användarbeteende vid nyttjande av Tjänsten kan utgöra personuppgifter. Behandling av personuppgifter innefattar all hantering av personuppgifter, till exempel; insamling, analysering, registrering och lagring. Personuppgiftsansvarig är den som ensam eller tillsammans med annan bestämmer ändamål och medel för behandlingen av personuppgifterna och som ytterst ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

 

Uppgifter som behandlas

Personuppgifter

Vi samlar in och behandlar följande personuppgifter:

 • Namn
 • Epostadress
 • Telefonnummer
 • Din plats
 • IP-adress
 • Företagsnamn
 • Företagets adress
 • Företagets kontaktinformation

och andra personuppgifter som du själv lämnar inom ramen för Tjänsten.

 

Din användning av Tjänsten

När du använder Tjänsten kommer vi även att inhämta viss information om din användning av Tjänsten och teknisk data, vilket kan inkludera det URL genom vilket du får åtkomst till Webbplatsen, din IP-adress, unique device ID, information om nätverks- och datorprestanda, typ av webbläsare, språk och information om identifiering och operativsystem.

 

Platstjänster

För att kunna bestämma från vilken plats du använder Tjänsten beräknar vi en ungefärlig geografisk plats baserat på den IP-adress du använder. Du som accepterat platstjänster i din mobiltelefon eller surfplatta godkänner att vi löpande samlar in mer detaljerade uppgifter om din geografiska position. Uppgifterna används för att kunna ge dig platsanpassad information och marknadsföring via telefon eller elektronisk kommunikation såsom sms eller e-post. Informationen kan också komma att användas i utvecklingen av nya produkter och tjänster och för att ge dig anpassat innehåll. Om du inte längre vill att vi ska kunna samla in detaljerade uppgifter om din geografiska position kan du när som helst slå av platstjänster i din telefon/surfplatta. Vi kommer i sådana fall därefter endast att beräkna en ungefärlig geografisk plats baserat på din IP-adress.

 

Information från andra källor

Vi kan från tid till annan ta emot och behandla personuppgifter från andra källor som exempelvis; annonsnätverk, kunder, tillhandahållare av mätverktyg eller andra parter, som hjälper oss eller dem att förstå användaraktiviteten, dina preferenser eller för att förbättra och personifiera Tjänsten. Dessa källor har egna personuppgiftspolicys för sin behandling av personuppgifter.

 

Cookies och liknande teknik

Vi samlar in information med hjälp av cookies och andra tekniker som känner igen dig som användare. För information om hur vi använder dessa tekniker och hur du kan förhindra användandet av cookies, vänligen se vår cookie policy.

 

Ändamål med behandlingen

Vi kommer behandla informationen ovan för följande ändamål:

 • För att tillhandahålla Tjänsten
 • För att säkerställa kundkännedom
 • För att personifiera och förbättra din upplevelse av Tjänsten
 • För att skicka dig notifieringar och meddelanden via telefon, elektronisk kommunikation (så som sms eller e-post) eller på annat sätt, inklusive att skicka dig marknadsföring av våra produkter och tjänster
 • För att informera dig om våra uppdateringar av Tjänsten, våra Allmänna villkor och denna personuppgiftspolicy
 • För att förbättra och utveckla Tjänsten och nya tjänster och produkter, samt att analysera din användning av Tjänsten
 • För att säkerställa den tekniska funktionaliteten hos Tjänsten
 • För att förhindra användning av Tjänsten i strid med våra Allmänna villkor för Tjänsten och för att förebygga och utreda missbruk av Tjänsten och för att fullgöra förpliktelser enligt lag.

 

Överföring av personuppgifter

Överföring av personuppgifterna inom 8INDUSTRIES AB (publ)

Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till andra bolag inom 8INDUSTRIES AB (publ) i den mån det är relevant för att uppnå de ändamål uppgifterna ifråga har insamlats för i enlighet med denna personuppgiftspolicy. Dina personuppgifter kan dessutom lämnas ut till andra bolag inom 8INDUSTRIES AB (publ) och bolag som ägs helt eller delvis, direkt eller indirekt, av 8INDUSTRIES AB (publ) som kan komma att självständigt behandla dina personuppgifter i syfte att personifiera och förbättra din användarupplevelse samt för information och marknadsföring avseende sådant bolags produkter och tjänster i enlighet med personuppgiftspolicyn som gäller för varje specifikt bolag. Detta innebär, som ett förtydligande, att du bland annat i marknadsföringssyfte kan komma att bli direkt kontaktad av andra bolag inom 8INDUSTRIES AB (publ).

 

Överföring av personuppgifter till tredje part

Vi kommer inte att dela, sälja, överlåta eller på annat sätt lämna ut dina personuppgifter till tredje part utöver vad som anges i denna personuppgiftspolicy, om vi inte är skyldiga att göra det till följd av ett domstolsbeslut, tillämplig lag eller om vi har fått ditt medgivande till sådant utlämnande. Om det finns misstanke om att du har begått ett brott i samband med användningen av Tjänsten eller om det annars följer av lag kan uppgifter, på begäran, lämnas ut till myndigheter. Detta utesluter inte att vi kan använda leverantörer i egenskap av personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning i enlighet med skriftliga personuppgiftsbiträdesavtal och våra instruktioner. Personuppgiftsbiträden som får tillgång till dina personuppgifter (t.ex. när vi använder en tredje part för att lagra information på en server), ges inte någon rätt att använda dina personuppgifter för egna syften utan lyder under våra instruktioner. Dina personuppgifter kan dessutom komma att lämnas ut till våra samarbetspartners i den mån detta behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsten.

 

Överföring av personuppgifter till tredje land

Vi kan komma att överföra delar av dina personuppgifter till tredje land, dvs. land utanför EU/EES. Dina personuppgifter kan exempelvis lagras på servrar placerade i tredje land. Om vi överför dina personuppgifter till tredje land försäkrar vi oss alltid om att mottagaren kan garantera en adekvat skyddsnivå för behandlingen av dina personuppgifter Detta sker exempelvis genom att vi ingår standardavtalsklausuler med det mottagande bolaget.

 

Gallring av personuppgifter

Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla syftet med behandlingen. Dina personuppgifter gallras löpande när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för och lagras inte längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag. Om du väljer att avsluta ditt användarkonto raderar vi dina personuppgifter kort tid därefter om de inte krävs för att fullgöra skyldigheter gentemot dig, enligt lag eller skydda våra eller våra användares rättigheter.

 

Rättelse

Om du vill veta vilka personuppgifter om dig vi behandlar har du rätt att begära ett s.k. registerutdrag från oss. Du har rätt till denna information kostnadsfritt en gång per år och utan angivande av skäl och ska då skicka din begäran till info@looprocks.se. Du har dessutom rätt att, när som helst, begära att vi antingen rättar, blockerar eller raderar personuppgifter som är felaktiga. För det fall vi är skyldiga enligt lag att lagra dina uppgifter, kan uppgifterna enbart blockeras.

 

Legala förfrågningar och förebyggande av skada

Vi kan använda, lagra och dela din information som svar på legala förfrågningar (som till exempel husrannsakan, domstolsbeslut, stämning eller liknande), eller när det är nödvändigt för att upptäcka och förhindra kriminell aktivitet. Detta gör vi för att vi ska kunna skydda oss själva, dig och andra användare. Det kan innebära att lagringen sker som en del i en undersökning om vi tror att så krävs enligt tillämplig lag. Information som vi erhåller om dig när du använder Tjänsten, kan användas och lagras under en längre tid än vad som krävs för övriga ändamål när informationen är föremål för legal förfrågan, skyldighet enligt lag, myndighetsutredning eller utredningar rörande möjliga brott mot våra användarvillkor eller policyer, eller annars för att förebygga skada.

 

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i denna personuppgiftspolicy från tid till annan och kommer då att publicera den uppdaterade policyn på Webbplatsen och i Appen eller, om ändringarna är väsentliga, informera dig på lämpligt sätt. Vi ber dig då att noggrant läsa igenom den uppdaterade personuppgiftspolicyn. Om du godkänner ändringarna behöver du inte göra annat än att fortsätta använda Tjänsten. Om du däremot inte godtar den nya versionen av personuppgiftspolicyn ber vi dig upphöra använda Tjänsten. Datumet för den senaste uppdateringen av denna policy anges [längst upp i denna policy].

 

Lagval och tvistelösning

Behandling av dina personuppgifter enligt denna personuppgiftspolicy och din användning av Tjänsten regleras av svensk lag. Tvist ska lösas av svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

 

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Loop Rocks är personuppgiftsansvarig för den personuppgiftsbehandling som sker inom ramen för Tjänsten. För att utöva rättigheterna enligt ovan eller om du har frågor om vår behandling, vänligen kontakta oss på info@looprocks.se.

 

Samtycke

Genom att acceptera villkoren för Tjänsten samtycker du till att:

 • Behandling av dina personuppgifter sker i enlighet med denna personuppgiftspolicy och för de specificerade ändamålen;